WELKOM!

U kunt bij ons terecht voor het aanmeten van medische compressiekousen, ook wel steunkousen genoemd. Tevens pedicurepraktijk voor het behandelen van voetproblemen. Wij werken uitsluitend op afspraak.

Door jarenlange ervaring staan wij garant voor een deskundige behandeling en eerlijk advies. Zowel voor het verstrekken van uw elastische kousen, als voor een doeltreffend aantrekhulpmiddel. Wij zijn op het gebied van de compressietherapie een SEMH gecertificeerd aanmeetbedrijf, dat wil zeggen dat wij hoogwaardig kwaliteitswerk leveren. Wij leveren een hulpmiddel dat afgestemd is op uw zorgvraag. Persoonlijke benadering staat bij ons hoog aangeschreven.Klachtenreglement

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE

Leveranciers Therapeutisch Elastische Kousen

 

Op grond van de Wet van 29 mei 1995, houdende regels ter zake van de behandeling van klachten van cliënten van zorgaanbieders op het terrein van de maatschappelijke zorg en gezondheidszorg (Stbl. 1995, 308, tekst geldend op 08-07-2006) is door de Beroepsgroep VATEK (Vereniging voor Aanmeters van Therapeutisch Elastische Kousen) voor haar leden een onafhankelijke en zelfstandige klachtencommissie ingesteld: de Klachtencommissie Leveranciers van Therapeutisch Elastische Kousen.

De klachtencommissie heeft tot doel de rechtspositie van de cliënt te verduidelijken en daar waar nodig te versterken, daarbij rekening houdend met de eigen verantwoordelijkheid van de leverancier voor zijn handelen als goed hulpverlener.

Een klachtenregeling in het algemeen is voor de beroepsgroep van belang en wel om de volgende redenen:

-de directe betrokkenheid van de beroepsgroep bij de klachtenbehandeling;

-de mogelijkheid van herstel van de relatie tussen hulpverlener en de klager;

-het feit dat onafhankelijke klachtenafhandeling een onverbrekelijk onderdeel van de rechtspositie van de cliënt is, welke is vastgelegd in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector;

-de omstandigheid dat het systematisch op zorgvuldige wijze verzamelen en evalueren van klachtengegevens – eveneens aan te wenden in het kader van beleidsvorming – onmisbaar is voor het optimaliseren van de kwaliteit van de cliëntenzorg, waarvan op de lange termijn alle betrokkenen, zowel de hulpverlener als de cliënt, voordeel van kunnen ondervinden;

-de klachtenregeling, in het geval van een ingediende eis tot schadevergoeding, de beoordeling van de aansprakelijkheid niet in de weg staat;

-de klachtenregeling ziet toe op de zorg als omschreven in – onder andere – de Ziekenfondswet, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet op de Bejaardenoorden;

-de klachtenbehandeling door de beroepsgroep verdient de voorkeur boven een algemene provinciale of landelijke klachtencommissie.

Artikel 1: Begripsomschrijving

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde, wordt verstaan onder:

  1. Klacht: elke uiting van onvrede van een cliënt over het functioneren van een hulpverlener en/of hulpverlenende instantie.
  2. Klager: de hulpvrager dan wel zijn/haar vertegenwoordiger of zijn/haar nabestaande(n).
  3. Beklaagde: degene tegen wie de klacht is gericht.
  4. Klachtencommissie: een voor de klager en de beklaagde beschikbare, onafhankelijke commissie, die de klacht behandelt, onderzoekt en een niet juridisch afdwingbare uitspraak doet of, indien nodig, verwijst naar een andere instantie.
  5. Zorgaanbieder: alle in Nederland gevestigde leveranciers van therapeutisch elastische kousen die lid van de VATEK zijn.
  6. VATEK: Vereniging voor Aanmeters van Therapeutisch Elastische Kousen.
  7. Bureau: het bureau van de klachtencommissie.
  8. Machtiging: schriftelijke toestemming van de klager aan de klachten-commissie om relevante persoonlijke gegevens bij beklaagde en/of anderen op te vragen.